Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczenie kompleksowej usługi budowlanej

25-05-2016

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną, w której przyjął stanowisko, że kompleksowa usługa budowlana świadczona przez zagraniczną spółkę i jej polski oddział, może stanowić jednolicie opodatkowaną usługę kompleksową.

Z uwagi na fakt, że przepisy o VAT oraz Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, nie regulują wprost kwestii opodatkowania czynności złożonych (kompleksowych), których zakres obejmuje zarówno dostawę towarów jak i dodatkowe świadczenia niestanowiące dostawy towarów, wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Izba Skarbowa w Warszawie dnia 12 kwietnia 2016 wydała interpretację indywidualną (sygn. IPPP3/4512-148/16-2/JŻ), w której przyjęła stanowisko, że usługa wykonania kompletnej i zdatnej do użytkowania konstrukcji świadczona przez zagraniczną spółkę i jej polski oddział, który jest stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, może być opodatkowana VAT według jednolitych zasad przewidzianych dla usług budowlanych. A co za tym idzie, wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w ramach kontraktu mogą być uznane za dokonane w Polsce. Biorąc pod uwagę brak jednoznacznych regulacji w polskich przepisach, stanowisko prezentowane przez organy podatkowe ułatwi znacznie rozliczenie transakcji kompleksowych.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.04.2016 roku o sygnaturze IPPP3/4512-148/16-2/JŻ.