Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozliczenie straty podatkowej przez spółkę przejmującą

20-12-2016

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży opakowań. Należy ona do międzynarodowej grupy kapitałowej, w ramach której działa również spółka akcyjna o komplementarnym do usług spółki z o.o. przedmiocie działalności.

Ze względu na wzajemnie uzupełniający się profil działalności spółek, podobne struktury administracyjne oraz działanie w oparciu o te same procedury jakości, wspólnicy spółek zadecydowali o połączeniu ich działalności poprzez przeniesienie całego majątku spółki akcyjnej (przejmowanej) na spółkę z o.o. (przejmującą). W wyniku takiego połączenia nie powstanie nowy podmiot prawny – spółka z o.o. będzie kontynuowała swoją działalność. Z uwagi na ekonomiczne uzasadnienie, tj. poziom rozpoznawalności i obsługę kluczowych klientów, spółką przejmującą została sp. z o.o., która za 2015 r. w zeznaniu podatkowym wykazała stratę podatkową.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, spółka z o.o. zadała pytanie, czy w sytuacji połączenia poprzez przejęcie spółki akcyjnej i kontynuowania swojej działalności, będzie mogła – jako spółka przejmująca, rozliczyć stratę podatkową w kolejnych okresach?

W ocenie Wnioskodawcy, fakt połączenia poprzez przejęcie nie pozbawia go prawa do rozliczenia straty podatkowej w kolejnych latach. Mianowicie, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 oraz art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu podstawy opodatkowania lub straty podatkowej nie uwzględnia się strat m.in. podmiotów przejmowanych. Zatem, powyższe regulacje, nie odnosząc się swym zakresem do przedsiębiorców przejmujących i zachowujących swój byt prawny po połączeniu, nie zakazują dalszego rozliczania ich strat podatkowych poniesionych w latach poprzednich (poprzedzających rok połączenia).

Stanowisko Wnioskodawcy, które zostało również potwierdzone w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 6862, w całości poparł organ podatkowy. Wskazał, że spółka przejmująca ma prawo do rozliczenia poniesionych przez siebie strat, uwzględniając jednocześnie dochód osiągnięty przez spółkę przejmowaną, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.

 

Źródło:

 

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 8.12.2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.969.2016.1.MST,

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 22.08.2001 r. na interpelację poselską nr 6862,

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki