Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozstrzyganie niejasnych przepisów na korzyść podatnika

19-01-2016

Minister Finansów wyjaśnia jak służby skarbowe powinny rozumieć wprowadzoną do Ordynacji podatkowej zasadę rozstrzygania niejasności w przepisach na korzyść podatnika.

Wraz z początkiem 2016 roku w życie wszedł nowy przepis ordynacji podatkowej. Mowa oczywiście o art. 2a ordynacji podatkowej, zgodnie z którym: „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane z tym przepisem w interpretacji ogólnej z dnia 29.12.2015 r. (sygn. PK4.8022.44.2015). Z interpretacji wynika, że wprowadzona zmiana dotyczy jedynie zastrzeżeń odnoszących się do przepisów prawa, a nie wątpliwości co do stanu faktycznego.
Interpretacja ogólna wyjaśniła również, że choć w artykule 2a wspomniany jest tylko podatnik, to przepis obejmuję również inne podmioty obciążone obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego, w tym:

  • płatników
  • inkasentów
  • następców prawnych podatnika
  • osób trzecich odpowiedzialnych za cudze zobowiązania podatkowe.

Ponadto z interpretacji wynika, że w przypadku rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, on sam będzie mógł wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne dla niego, spośród powstałych w trakcie wykładni przepisu.
Dodatkowo w przypadku odmowy zastosowania powyższego przepisu organ podatkowy będzie musiał uzasadnić przyczynę odmowy, powołując się m.in. na treść polskich, jak i unijnych przepisów i orzeczeń . Pozwoli to sądom administracyjnym na kontrolę nad decyzjami organów podatkowych.


Źródło: Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. sygnatura PK4.8022.44.2015