Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na powstały wcześniej obowiązek podatkowy w zakresie PCC.

25-04-2017

Sprawa dotyczyła spółki wobec której Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku wynikał według organu z tytułu zawarcia umowy sprzedaży gazu płynnego propan-butan.
Zarówno kupujący jak i sprzedający posiadali siedzibę na terytorium Polski, gdzie umowa została podpisana. Przedmiot kontraktu znajdował się jednak na terenie Białorusi, skąd kupujący miał go odebrać własnym transportem. Wartość umowy określona została na kwotę 1,2 mln Euro. Cała transakcja nie została objęta podatkiem VAT, kupujący jednak nie zapłacił również PCC.

W konsekwencji przeprowadzonego postępowania podatkowego, organ określił zobowiązanie spółce w wysokości 101.700,00 zł. – liczone jako 2% od całej kwoty kontraktu. Jako, że spółka zobowiązana była uiścić podatek w terminie 14 dni od podpisaniu kontraktu w grę wchodziły również odsetki za zwłokę.

Spółka nie zgadzała się z powyższym stanowiskiem wskazując m.in. , iż na podstawie ( art. 1 ust. 1 lit a ustawy o PCC) podatek należny jest od  umowy sprzedaży. Według spółki w jej przypadku nie można mówić o sprzedaży, tylko o dostawie, gdyż gaz nie jest rzeczą oznaczoną co do gatunku. Dodatkowo kontrakt został zerwany w trakcie jego realizacji, w związku z czym fiskus niesłusznie za podstawę opodatkowania uznał całą wartość umowy.

Dyrektor Izby Skarbowej a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny uznali stanowisko spółki za nieprawidłowe. Według powyższych organów pomimo, iż przedmiot sprzedaży znajdował się w momencie zawarcia umowy na terytorium Białorusi, to jednak sama czynność cywilnoprawna (podpisanie kontraktu) wykonana została na terytorium RP. Jako, że nabywca posiadał siedzibę na terenie Polski to spełnione zostały warunki o których mowa w art. 1 ust 4 pkt 2 ustawy o PCC.

Dodatkowo rozwiązanie kontraktu nie miało wpływu na powstały wcześniej obowiązek podatkowy i wysokość należnego podatku.

 

Źródło:

Wyrok NSA z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3528/15

Wyrok WSA z 10 października 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 343/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska