Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ryczałt za jazdy lokalne jednak z podatkiem

15-02-2017

Spółdzielnia (dalej także „Wnioskodawca”) zadała pytanie czy zwrot kosztów użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych generuje po stronie pracownika przychód, a w związku z tym, czy Spółdzielnia jako płatnik ma obowiązek naliczać i odprowadzać co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Wnioskodawca zawarł z pracownikiem umowę na użytkowanie samochodu do celów służbowych. Zgodnie z umową pracownikowi przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie, które stanowi iloczyn przyznanych kilometrów w jazdach lokalnych i stawki za jeden kilometr (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów użytkowania samochodu do celów służbowych). Zdaniem Spółdzielni korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych jest zwolnione z podatku. Pracodawca wypłaca zwrot kosztów użytkowania pojazdu w swoim własnym interesie, a nie pracownika. To on osiąga konkretną i wymierną korzyść, którą jest prawidłowo i efektywnie wykonana praca (art.21 ust. 1 pkt 23b u.o.p.d). Pracodawca ma ustawowy obowiązek prawidłowego organizowania pracy pracownika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie zgodził się ze stanowiskiem Spółdzielni. Uznał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 u.o.p.d. za przychody ze stosunku służbowego uważa się wszelkie wypłaty pieniężne. Zwolnione z podatku mogą być tylko świadczenia wymienione wprost w art. 21 ust. 1 u.o.p.d. Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 23b u.o.p.d. mówi o zwolnieniu z podatku jedynie tych, których przepisy odrębnych ustaw im to gwarantują. Dotyczy to Poczty Polskiej, lasów i pomocy społecznej. WSA w Lublinie zgodził się z tym stanowiskiem i oddalił skargę Spółdzielni.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Lublinie z 3 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 864/16.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19.12.2016 r., sygn. 0461-ITPB2.4511.850.2016.1 .

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Katarzyna Bartniak, Wojciech Kosarzecki