Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sankcja za wystawianie „pustych faktur” VAT pomimo ich korekty

11-07-2016

Sprawa dotyczyła Spółki, u której przeprowadzona kontrola skarbowa wykazała nieprawidłowości w rozliczaniu VAT za okresy od lutego do grudnia 2008 r. Spółka zgadzając się z ustaleniami Organu, skorygowała deklaracje VAT-7 za powyższe okresy. Analogiczne postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone u kontrahenta Spółki. Podmiot ten nie negując stanowiska Organu, na podstawie wystawionych wcześniej przez Spółkę faktur korygujących skorygował do zera wszystkie transakcje, które nie odbyły się w rzeczywistości. Zażądał tego również od Spółki skarżącej, która ponownie wystawiła faktury korygujące do wcześniej wystawionych „pustych faktur” i złożyła korektę deklaracji VAT wyjaśniając, że kontrola skarbowa przeprowadzona u jej kontrahenta wykazała, że faktury przez nią wystawione nie odzwierciedlały faktycznie przeprowadzonych transakcji.

Sprawa była przedmiotem orzeczeń Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Dyrektora Izby Skarbowej. Organy podatkowe określiły Spółce podatek do zapłaty za okres od lutego do grudnia 2008 r. w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

W skardze do WSA w Szczecinie Strona zarzuciła błędną wykładnię
art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, wskazując, że zastosowała się ona do ustaleń pokontrolnych Organu i dokonała korekty „pustych faktur”, stąd nie powinna ponosić sankcji w postaci obowiązku zapłaty podatku należnego zawartego w pierwotnie wystawionych fakturach.

WSA w Szczecinie oraz NSA oddaliły skargę i skargę kasacyjną Strony.
W uzasadnieniu zgodnie wskazały, że przepisy dopuszczające możliwość korekty faktur nie obejmują swym zakresem przypadków "pustych faktur" wystawionych w sposób świadomy, przez obu kontrahentów w celu uzyskania niezgodnych z prawem korzyści podatkowych. NSA podkreślił, że to po stronie podatnika działającego w złej wierze leży obowiązek wyeliminowania ryzyka uszczupleń budżetowych. Zatem, odwoływanie się Spółki do unijnej zasady neutralności VAT jest nie do pogodzenia z sytuacją, w której dochodzi do świadomego nadużycia prawa, a nieprawidłowości w rozliczeniach zostają usunięte dopiero po ich wykryciu przez organy podatkowe. Zasadnym w ocenie NSA jest zastosowanie wobec Spółki przepisu sankcyjnego z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.05.2016 r., o sygnaturze akt I FSK 2015/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6.08.2016 r., o sygnaturze akt I SA/Sz 258/14

 

Autorzy artykułu: Magdalena Chodorek, Anita Olbrych