Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Skradzione towary a koszty uzyskania przychodu

27-04-2018

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby można było uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu muszą być więc spełnione łącznie następujące warunki:

- wydatek pozostaje w związku z przychodami (jego celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie źródła przychodu),

- został rzeczywiście poniesiony i prawidłowo udokumentowany,

- nie został wymieniony w art. 23 ustawy o PIT.

W związku z powyższym straty z tytułu niedoborów spowodowane zdarzeniami z przyczyn niezależnych od podatnika np. kradzież, uznaje się za koszt uzyskania przychodu.

W omawianej sprawie przedsiębiorca zwrócił się do Dyrektora KIS z wnioskiem, w którym wskazał, że w jego ocenie wartość towarów znajdujących się w magazynie firmy i skradzionych, a co do których zawarto umowy sprzedaży z możliwością odkupu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wraz z zakończeniem postępowania dotyczącego kradzieży.

Organ interpretacyjny w wydanej interpretacji przyznał rację przedsiębiorcy podkreślając jednak, że ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik i nie ma możliwości przenoszenia tego ryzyka na budżet państwa. To oznacza, że przedsiębiorca nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatków będących następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonalnego działania.

Jednakże, jeżeli kradzież towarów była następstwem zdarzenia losowego, a przedsiębiorca dochował należytej staranności przy pieczy i zabezpieczeniu towarów, to zostały spełnione przesłanki uprawniające do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów skradzionych z magazynu firmy.

Dyrektor KIS wskazał także, że tego typu koszty należy uznać za pośredni koszt uzyskania przychodu. Decydująca jest więc data, w której przedsiębiorca otrzymał postanowienie o zakończeniu postępowania dotyczącego kradzieży. Takie postanowienie jest dokumentem potwierdzającym poniesioną stratę.

Źródło:

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 27 marca 2018 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.99.2018.2.PSZ

Artykuł na Rzeczpospolita Online

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska