Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Spłata otrzymanego weksla oraz odsetek z niego wynikających otrzymanego w formie darowizny, nie powoduje przysporzenia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

22-11-2016

Sprawa dotyczyła podatnika, który zwrócił się z wnioskiem do organu o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym wskazał, iż w przyszłości najprawdopodobniej otrzyma w formie darowizny (bez żadnego wynagrodzenia) weksel  własny od rodzica, czyli osoby bliskiej zaliczonej do I grupy podatkowej. Poprzez wystawiony weksel – wystawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz obdarowanego określonej sumy pieniężnej. W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym, podatnik zwrócił się do organu z pytaniami: „czy w związku z otrzymaniem weksla u wnioskodawcy pojawi się przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy ewentualne późniejsze spłacenie sumy wekslowej lub odsetek wynikających z weksla będzie skutkowało powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Według wnioskodawcy otrzymanie weksla, jak również jego późniejsza spłata wraz z odsetkami nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”).

Organ tylko częściowo potwierdził stanowisko podatnika. Uznał, że ocena wnioskodawcy jest prawidłowa w kwestii braku obowiązku podatkowego w momencie otrzymania weksla, gdyż jego otrzymanie podlega podatkowi od spadków i darowizn a nie PIT. Co więcej w przypadku darowizny od najbliższego członka rodziny przekazanie weksla podlegałoby zwolnieniu również od tej daniny. Zanegował jednak jego stanowisko w pozostałym zakresie. Fiskus stanął na stanowisku, iż późniejsza spłata weksla wraz z jego odsetkami będzie stanowiła dla obdarowanego przychód z kapitałów pieniężnych i opodatkowana będzie według 19 stawki PIT. Jako, że podatnik ma otrzymać weksel w darowiźnie – czyli nie poniesie kosztów jego zakupu to podstawą opodatkowania będzie cała otrzymana kwota wykupu weksla wraz z odsetkami.

Podatnik zaskarżył powyższą interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 18.06.2014 r. potwierdził jego stanowisko. Sąd wskazał, że odrębne opodatkowanie otrzymanego weksla i jego spłaty oznaczałoby podwójne opodatkowanie tej samej wartości (PIT oraz podatek od spadków i darowizn). Stanowiłoby to naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Stanowisko WSA potwierdził również NSA w wyroku z 3 listopada 2016 r.
o sygn. II FSK 3129/14. Wyrok jest prawomocny.

 

Źródło: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18.06.2014 r. o sygn. I SA/Po 105/14; Wyrok NSA z dnia 03.11.2016 r. o sygn. II FSK 3129/14
 

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anita Olbrych