Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Spółka rozliczy stratę ze zbycia przedawnionej wierzytelności

14-04-2015

NSA orzekł iż strata z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności handlowych, które były zaliczone do przychodów należnych będzie dla Spółki kosztem podatkowym.

Tym samym wyrok jest potwierdzeniem dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych ( np. WSA z 27 stycznia 2014r., III SA/Wa1703/13).  W przedmiotowej sprawie Spółka posiada przedawnione wierzytelności  które planuje odsprzedać nabywcy wierzytelności na poziomie ceny rynkowej niższej niż wartość nominalna. Zdaniem Spółki powstała strata z tytułu opisanej transakcji będzie mogła zostać ujęta w kosztach podatkowych.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem choć ustawodawca w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p nie dokonuje podziału wierzytelności na przedawnione lub nie, w ustawie taki podział występuje. Logiczną konsekwencją wynikającą  z  zapisu art. 16 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.p. który ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako przedawnione,  jest brak prawa zaliczenia tych wierzytelności do kosztów podatkowych na podstawie kolejnego przepisu, tj. art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p.

WSA w Warszawie uchylił wydaną interpretację a stanowisko zostało podtrzymane przez NSA  który oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. Sąd podkreślił, że zakresy poruszonych przepisów są rozłączne i dotyczą odmiennych rodzajowo sytuacji, mianowicie odpisania jako przedawnionych wierzytelności i sprzedaży wierzytelności.  Brak jest zatem podstaw do ograniczenia zaliczenia w koszty podatkowe strat poniesionych na zbywanych wierzytelnościach. Dlatego w opinii Sądu, Spółka ma możliwość rozpoznania w kosztach podatkowych straty ze zbycia wierzytelności zarówno przedawnionych i nieprzedawnionych, pod warunkiem że zostały one uprzednio zarachowane jako przychód należny.

Źródło: Rzeczpospolita 13.08.2015, str. D9.

Wyrok NSA z 5 lutego 2015r., sygn. akt IIFSK 3113/12