Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sposób prawidłowego ustalenia pierwszego roku podatkowego a stawka podatkowa 15%

29-08-2017

Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 20 grudnia 2016 r. Umowa Spółki została zawarta 29 listopada 2016 r. Rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej Spółka rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2017 r. Rok obrotowy (jak i podatkowy) Spółki, zgodnie z umową, ustalono jako  rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy, zgodnie z treścią umowy Spółki skończy się z dniem 31 grudnia 2017 r.

Wątpliwości dotyczyły prawa do korzystania w roku 2017 ze stawki podatku w wysokości 15% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o CIT.

Spółka uważała, że ma prawo do korzystania w roku 2017 ze stawki podatku w wysokości 15%, gdyż spełnia warunki formalne, zaś w kwestii pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej, które to pojęcie nie jest zdefiniowane wskazała, że należy je interpretować potocznie i utożsamiać z podjęciem czynności faktycznych, które mają na celu realizację sprzedaży.

Organ podatkowy uznał takie stanowisko za nieprawidłowe, argumentując, iż co do zasady – podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą: mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Organ zaakcentował, iż przepisy ustawy o CIT uzależniają zatem sposób prawidłowego ustalenia pierwszego roku podatkowego od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Przy czym, ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia.

W ocenie organu termin „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” należy rozpatrywać w sposób szeroki. Podmiot gospodarczy może bowiem dokonywać szeregu operacji gospodarczych, być podmiotem stosunków prawnych (np. stroną umów zawieranych z kontrahentami), czy też zdarzeń prawnych jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu podatkowego, bądź poniesieniem pierwszego kosztu.

Takie rozumienie prowadzi do uznania, iż podatnik rozpoczął działalność, jeszcze w 2016 r.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczyna się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmieniającej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

W związku z powyższym wskazany przez organ podatkowy moment rozpoczęcia działalności gospodarczej pozbawił podatnika prawa do skorzystania ze stawki 15 %.

 

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST

 

Autorzy: Michał Dybka, Andrzej Naskrętski