Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sprzedaje komornik, ale PIT płaci dłużnik

08-12-2016

 Sprawa dotyczyła będących w posiadaniu podatnika (dalej także „dłużnik”) akcji, które zostały zajęte przez Komornika Sądowego. Następnie ustanowiony przez wierzycieli Kurator procesowy złożył zlecenie sprzedaży tych akcji. Środki pieniężne uzyskane z opisanej transakcji przekazane zostały na rachunek Komornika, a w dalszej kolejności zostały przeznaczone na pokrycie zobowiązań podatnika względem wierzycieli.

W ocenie podatnika obowiązek zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży ciąży na sprzedającym, czyli na Komorniku, a nie nim samym. Jak podkreślał, to nie on dokonał sprzedaży papierów wartościowych, a co za tym idzie nie posiada wiedzy dotyczącej ceny ani wartości sprzedaży. Z tym stanowiskiem nie zgodziły się organy podatkowe, twierdząc, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji należących do podatnika, na komorniku sądowym nie ciążył obowiązek poboru podatku dochodowego. Okoliczność, iż podatnik nie otrzymał kwoty z tytułu odpłatnego zbycia akcji, nie ma istotnego znaczenia dla wymiaru podatku, gdyż z tych środków zostały pokryte zobowiązania podatnika wobec jego wierzycieli, w imieniu których działał komornik. Co za tym idzie zostały zaspokojone w całości lub uległy zmniejszeniu zobowiązania podatnika wobec innych podmiotów. Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji uzyskał podatnik, a nie komornik.

Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a następnie do Naczelnego Sądy Administracyjnego. Oba te podmioty w całości podtrzymały zajęte w niniejszej sprawie stanowisko organów podatkowych, stwierdzając, że komornik sądowy dokonujący sprzedaży uprzednio zajętych akcji nie jest ani podatnikiem w rozumieniu art. 7 §1 Ordynacji podatkowej, ani płatnikiem w rozumieniu art. 8 tej ustawy, a co za tym idzie obowiązek zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży leży po stronie dłużnika.

 

Źródło: Wyrok NSA z 28 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2946/14

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anita Olbrych