Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Sprzedaż długów może być sposobem na optymalizację podatkową

29-08-2016

Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła Spółki będącej operatorem platformy telewizji cyfrowej. Zawierała ona z klientami (osobami fizycznymi) umowy na usługi telewizyjne, a wierzytelności z tytułu świadczenia tych usług zaliczała do przychodów należnych ( art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Część abonentów regulowała płatności po terminie lub wcale. Z uwagi na niepewność co do wyegzekwowania należności od klientów Spółka sprzedała długi innemu podmiotowi. Uzyskała tym samym pewność co do wielkości przepływów pieniężnych oraz ograniczenie kosztów windykacji, jednak musiała sprzedać je znacznie poniżej wartości nominalnej.

Czy Spółka może ująć sprzedane wierzytelności w kosztach podatkowych?

Z art. 16 ust. 1 pkt 20 wynika, że przedawnione wierzytelności nie mogą być ujmowane w kosztach podatkowych. Spółka zatem skorzystała z innego przepisu: art. 16 ust. 1 pkt 39 z ustawy o CIT, który pozwala ujmować w kosztach straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.
Co oznaczałoby, że jeżeli sprzedała dług o wartości 100 zł za kwotę 10 zł, to różnicę (90zł) może zaliczyć do kosztów.

Spór toczył się długo, ostatecznie sprawę rozstrzygnął NSA. Według NSA strata na sprzedaży wierzytelności może być ujęta w kosztach przy czym tylko w tej części, której wierzytelność się nie przedawniła.

Czytaj dalej w materiale źródłówym.

Wyrok NSA z dnia 23.08.2016 sygn. II FSK 1958/14

 

Autor artykułu: Katarzyna Bartniak