Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Szczególne terminy – nie dla wszystkich

03-02-2015

22 stycznia 2015 r. Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie wyjaśniło jak należy rozumieć obowiązujące od 1 stycznia b. r. nowe brzmienie art. 12 § 5 ordynacji podatkowej dotyczące terminów składania deklaracji podatkowych.

Przepis ten stanowi, że jeżeli termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za jego ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W praktyce oznacza to, że jeśli termin upływa w niedzielę, to deklarację można złożyć w poniedziałek. Od stycznia przepis ten uzupełniono o kontrowersyjny zapis: ”chyba, że ustawy podatkowe stanowią inaczej”.

W ogłoszonym komunikacie MF wyjaśniło, że wyjątek dotyczy tylko terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania usług cyfrowych, świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach UE czyli VAT MOSS. Od początku roku usługi cyfrowe są opodatkowane w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania odbiorcy. Deklaracje VIU-D w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne, do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, choćby to był dzień wolny od pracy lub sobota. Jest to termin wspólny dla wszystkich państw UE, a deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie.

Ministerstwo podkreśliło, że zmiany te nie dotyczą terminów składania krajowych deklaracji VAT, ani deklaracji w innych podatkach, jak również nie odnoszą się do terminów płatności.

Źródło: Rzeczpospolita, 26 stycznia 2015, s. C5