Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ujednolicenie wymiany informacji pomiędzy państwami Unii Europejskiej

13-06-2016

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, głównym powodem stworzenia odrębnej ustawy regulującej kwestie wymiany informacji jest ujednolicenie procedur oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych
z raportowaniem, ponieważ do tej pory kwestie te były uregulowane
w wielu aktach prawnych, takich jak m.in. ordynacja podatkowa, ustawa
o CIT, ustawa o PIT czy w indywidualnych umowach podpisywanych
z poszczególnymi krajami. Taki sposób uregulowań budził wiele wątpliwości.  

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów wprowadzenie jednolitego, europejskiego systemu wymiany informacji jest konieczne. „W związku
z ogromnym wzrostem mobilności podatników, liczby transakcji transgranicznych oraz internacjonalizacji instrumentów finansowych proces określenia wysokości należnych podatków jest coraz trudniejszy. Te narastające trudności mają wpływ na funkcjonowanie systemów podatkowych, co z kolei skłania podatników do oszustw podatkowych
i uchylania się od opodatkowania, podczas gdy uprawnienia kontrolne pozostają na szczeblu krajowym”.

By ułatwić przepływ informacji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, tworzony jest jednolity systemu automatycznej wymiany informacji, który ma umożliwić krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry danych
o rachunkach prowadzonych dla rezydentów innych państw członkowskich lub podmiotów przez nie kontrolowanych.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w dyrektywie Rady UE jak również
w projekcie ustawy, państwa członkowskie w ramach systemu, zobowiązane są przekazywać określony zbiór podstawowych informacji dotyczących interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym
i porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, których katalog określony został w art. 8a ust. 6 dyrektywy 2011/16/UE. Zgodnie
z projektem ustawy wszelkie interpretacje indywidualne i decyzje organów o wymiarze transgranicznym wydane po 1 stycznia 2017 roku mają być przekazywane automatycznie, a do końca 2017 roku w ramach ogólnego systemu organy państwowe mają mieć również dostęp do dokumentów wydanych pomiędzy 1 stycznia 2012 a 31 grudnia 2016 rokiem.

Projekt ustawy obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

 

Źródło:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285652/katalog/12354085#12354085