Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ulepszenie nie dotyczy licencji

25-01-2018

Sprawa dotyczyła Spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje stworzyć serwis internetowy dedykowany amatorom sztuki. W tym celu Spółka potrzebuje stworzyć kompletne oprogramowanie komputerowe, które to zadanie zleciła zewnętrznemu zleceniobiorcy. Z uwagi na konieczność wdrażania dużej ilości funkcjonalności, ustalony został harmonogram prac nad serwisem, rozłożony w czasie na 4 etapy. Na całość wszystkich swoich prac Zleceniobiorca miał udzielić Spółce jednej licencji. Natomiast, po zakończeniu prac nad pierwszym etapem, Spółka zamierza zaewidencjonować oprogramowanie w wersji podstawowej w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

W miarę postępów prac nad serwisem, o ponoszone w ich trakcie wydatki Spółka planowała powiększać wartość początkową oprogramowania serwisu internetowego. W tym zakresie Spółka uznała, że zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, dotyczący ulepszania środków trwałych. Spółka podkreśliła, że choć ustawa reguluje w sposób wyraźny jedynie kwestię dalszych nakładów na składnik majątku, powodujących jego ulepszenie, w odniesieniu tylko do środków trwałych, to w jej ocenie w szczególnych okolicznościach możliwe jest stosowanie tej regulacji także wobec wartości niematerialnych i prawnych. Spółka umotywowała swoje stanowisko wskazując, że wdrożenie każdej dodatkowej funkcjonalności spowoduje zwiększenie ilości użytkowników serwisu oraz ich aktywności, co dalej przełoży się na zwiększenie korzyści ekonomicznych po jej stronie.

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się organ podatkowy, który podkreślił, że licencja na oprogramowanie serwisu komputerowego jest zaliczana do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, po spełnieniu przesłanek z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym, z uwagi na fakt, iż powołany przez Spółkę art. 16g ust. 13 ustawy o CIT mówi jedynie o ulepszeniu środków trwałych, niemożliwe jest ulepszanie wartości niematerialnych i prawnych, a do ww. regulacji nie można stosować wykładni rozszerzającej. Jednocześnie organ stwierdził, że Spółka będzie mogła zaliczyć poniesione wydatki na rozbudowę oprogramowania do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, tj. w dacie ich poniesienia, jeżeli nie będą związane z udzieleniem nowej licencji (tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym Spółki) ani przeniesieniem praw autorskich.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 18 grudnia 2017r. wydana przez  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak sprawy: 0111-KDIB2-1.4010.274.2017.1.ZK,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska