Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ulga w jednym podatku, a represje w drugim

08-12-2016

Sprawa dotyczyła Spółdzielni usługowej (dalej także „Wnioskodawca”) powołanej przez firmy ubezpieczeniowe, w celu świadczenia profesjonalnych usług na rzecz członków, niezbędnych do wykonywania czynności ubezpieczeniowych. Usługi te obejmowały call center, usługi rzeczoznawstwa oraz likwidacji szkód i były świadczone za wynagrodzeniem, ustalanym jedynie po kosztach, bez marży. Dzięki temu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, możliwe było skorzystanie ze zwolnienia w VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie czy w relacjach pomiędzy Spółdzielnią i usługobiorcami zastosowanie będzie miał przepisy art. 11 ustawy o CIT, dotyczący szacowania podstawy opodatkowania?

Zdaniem Spółdzielni, przedstawiony sposób ustalania ceny w transakcjach zawieranych przez Spółdzielnię z jej usługobiorcami wynika wprost z regulacji ustawy o podatku VAT i konsekwencją tego jest wyłączenie możliwości stosowania przepisów art. 11 u.p.d.o.p. W tym przypadku Spółdzielnia powołała się na rozporządzenie z 10 września 2009 r. dotyczące oszacowania oraz eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. nr 260, poz. 1268 ze zm.), zgodnie z par. 1 ust. 4 tego rozporządzenia, dochodu nie szacuje się, gdy cena lub sposób jej określenia wynikają z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził on bowiem, że art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT nie jest tym przepisem, o którym mowa w rozporządzeniu MF dotyczącym szacowania podstawy opodatkowania. Nie ustala bowiem ceny ani sposobu jej określenia, a jedynie wymienia warunki niezbędne do skorzystania z możliwości zwolnienia w VAT.

Spółdzielnia wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA także nie zgodził się ze stanowiskiem Spółdzielni. Następnie NSA oddalił skargę kasacyjną, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia, że spółki powiązane, które świadczą sobie usługi bez marży, korzystają ze zwolnienia w VAT, ale w CIT muszą szacować przychód.

 

Źródło: Wyrok NSA z 22 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2927/14; 

Wyrok WSA w Warszawie z  17.04.2014, sygn. akt III SA/Wa 2891/13

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Wojciech Kosarzecki