Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Umowa o realizację wspólnego przedsięwzięcia

09-08-2017

Wnioskodawca zamierza w najbliższym czasie zawrzeć z firmą (lub konsorcjum firm) mającymi swoją siedzibę poza granicami Unii Europejskiej Umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia (zwana dalej: „Umową”). Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i eksploatacja obiektów przemysłowych. Budowa będzie realizowana w oparciu o wiedzę i unikatową technologię opracowaną przez Wnioskodawcę i stworzoną na jej podstawie dokumentację techniczną i technologiczną. Ponadto, do obowiązków Wnioskodawcy będzie należało wskazanie lokalizacji dla budowy projektu, zapewnienie terenów pod budowę, uzyskanie opinii środowiskowych, pozwoleń na budowę, koncesji na użytkowanie, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, przeprowadzenie rekrutacji (nabór osób do pracy) oraz nadzór nad eksploatacją i obsługą obiektów. Natomiast podstawowym obowiązkiem drugiej Strony Umowy będzie udostępnienie środków pieniężnych w wysokości niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia.

Wnioskodawca w swoim wniosku podkreślił, że bez koncepcji i wiedzy technologicznej Wnioskodawcy, druga Strona nie będzie mogła samodzielnie zrealizować przedsięwzięcia. Z kolei, Wnioskodawca nie jest w stanie pozyskać od instytucji bankowych wystarczającej ilości środków do samodzielnej realizacji inwestycji. W treści projektu przyszłej Umowy wyraźnie zaznaczono, że żadne z jej postanowień nie może być interpretowane jako stworzenie spółki cywilnej, spółki kapitałowej, agencji lub podobnego związku czy podmiotu, zaś przez cały okres trwania Umowy Strony zachowają od siebie całkowitą niezależność zarówno pod względem organizacyjnym, prawnym jak i finansowym. Środki, które zostaną przekazane na podstawie Umowy zostaną zdeponowane na specjalnie do tego utworzonym rachunku bankowym i będą mogły zostać rozdysponowane jedynie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Łączy się z tym obowiązek przedstawienia drugiej Stronie Umowy dokładnego rozliczenia wydatków.

Wnioskodawca celem rozwiania swoich wątpliwości zadał pytanie czy środki udostępnione w celu realizacji wspólnej inwestycji są traktowane jako przychód i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W swoim wniosku o interpretację stanął na stanowisku, że środki przekazane przez drugą Stronę Umowy w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia nie stanowią przychodu, a co za tym idzie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT.

Ustawa o CIT w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie, enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do przepisów art. 12 ust. 3 ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Podkreślono, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi. W niniejszym przypadku środki przekazane przez drugą Stronę Umowy w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia nie będą miały charakteru definitywnego przysporzenia. Wnioskodawca nie będzie mógł swobodnie dysponować tymi środkami i nie będą stanowić one składnika jego majątku. Przeciwnie, będzie mógł je przeznaczyć wyłącznie w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia z obowiązkiem przedstawienia drugiej Stronie Umowy wyliczenia, które będzie wskazywało jakie kwoty i w jakiej wysokości zostały wydatkowane.

Stanowisko Wnioskodawcy podzielił organ podatkowy.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.102.2017.2.PC

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autor: Michał Dybka