Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Urząd skarbowy odmówi udzielenia informacji na temat kontrahentów

19-01-2016

Podatnik, który wystąpi z wnioskiem do US o wydanie zaświadczenia o rozliczeniach podatkowych swojego kontrahenta, spotka się z odmową.

Chcąc odliczyć podatek naliczony lub zastosować stawkę 0% należy zachować należytą staranność, przy sprawdzeniu swojego kontrahenta. Niestety organy podatkowe odmawiają pomocy w powyższej czynności.

Spółka zwróciła się z prośbą do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykazanie przez kontrahenta w systemie wymiany informacji VIES, transakcji z nią zawartej i rozliczenia podatku. Chcąc uzyskać takie informacje powołała się na rozporządzenie Rady UE nr 904/2010 z 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 268/1).

Organ podatkowy powołując się jednak na tajemnicę skarbową odmówił przedstawienia powyższych informacji. Wskazując na art. 31 ust. 1 i ust. 2 wspomnianego rozporządzania, stwierdził iż może jedynie udostępnić podatnikowi informacje o potwierdzonej ważności numeru identyfikacyjnego VAT oraz o nazwie i adresie podmiotu zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Stanowisko fiskusa potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie wydając wyrok z 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 1846/15). Sąd orzekł, że dane, o które prosiła spółka, są objęte tajemnicą skarbową i na ich udostępnienie nie pozwala ani art. 293 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej, ani rozporządzenie Rady UE ws. współpracy administracyjnej.

Z jednej strony, odmowa przez fiskusa udzielenia informacji na temat kontrahenta znacznie utrudnia zachowanie szczególnej ostrożności przy transakcji wewnątrzwspólnotowej. Z drugiej strony udzielenie informacji mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której pod pozorem gromadzenia danych niezbędnych do rzetelnego rozliczania podatku, podatnik uzyskałby informacje stanowiące tajemnice handlową.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 11.01.2016, str. B2
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. o sygn. akt III SA/Wa 1846/15 (wyrok nieprawomocny)