Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Usługa dzierżawy budynku mieszkalnego świadczona przedsiębiorcy pozbawiona zwolnienia z VAT

12-09-2016

Strona jest czynnym podatnikiem VAT i właścicielem budynku byłego hotelu, który wydzierżawiła na rzecz Spółki. Dzierżawiony budynek jest przez Spółkę w całości przeznaczony na prowadzenie domu pomocy społecznej, w ramach działalności non-profit.

Strona w związku z tak świadczonymi usługami miała wątpliwość, czy świadczone usługi dzierżawy budynku mieszkalnego objęte są zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, tj. zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Podatnik stanął na stanowisku, że spełnione zostały przez niego wszystkie przesłanki, od zaistnienia których uzależnia się zastosowanie powyższego zwolnienia. Mianowicie, świadczy on usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś klasyfikacja nieruchomości w kartotece budynków jako budynek mieszkalny zbiorowego mieszkania potwierdza jej charakter mieszkalny. Zdaniem Strony, dzierżawa jest przeznaczona wyłącznie na cele mieszkaniowe, ponieważ zgodnie z oświadczeniem dzierżawcy, mieszkańcy budynku są w nim zameldowani, a budynek zabezpiecza ich cele mieszkaniowe i bytowe.

Ze stanowiskiem Strony nie zgodził się organ podatkowy, który podkreślił, że istotne znaczenie dla zakwalifikowania świadczonej usługi jako podlegającej lub zwolnionej z opodatkowania ma „cel realizowany przez osobę bezpośrednio uczestniczącą w świadczeniu usługi”. W sytuacji gdy budynek mieszkalny (lub jego część) jest wykorzystywany przez najemcę – podmiot gospodarczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (prowadzenie domu pomocy społecznej), cel zawsze będzie finansowy. Stąd, podatnik powinien świadczoną usługę opodatkować stawką 23%.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 23.08.2016 r. , sygn. IBPP2/4512-365/16-1/EJ

 

Autorzy artykułu: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki