Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Usługi konserwatorsko-restauratorskie bez zwolnienia z VAT

13-05-2015

Sprawa dotyczyła podatnika, który w złożonym wniosku o interpretację przedstawił, że w ramach działalności gospodarczej wykonywanej osobiście wykonuje prace restauratorsko-konserwatorskie z zakresu malarstwa i rzeźby dzieł sztuki, wpisanych do rejestru zabytków. Na ich przeprowadzenie każdorazowo wydawane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podatnik był przekonany, iż może siebie uznać za indywidualnego twórcę w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wykonywane przez siebie usługi za przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Organ podatkowy zakwestionował stanowisko podatnika. Stwierdził, że podatnika nie można uznać za twórcę w rozumieniu prawa autorskiego, gdyż czynności wykonywane przez niego w ramach prowadzonej działalności mają raczej charakter techniczny niż twórczy.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął WSA w Gliwicach. W wyroku z dnia 24 marca 2015 r. orzekł, iż renowacja zabytków ma charakter prac odtworzeniowych, pozbawionych indywidualnego, twórczego działania. Czynności wykonywane w jej ramach mają na celu jedynie uzupełnienie lub odtwarzanie stanu pierwotnego, dlatego nie podlegają zwolnieniu z VAT.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt III SA/GI 58/15

Źródło: Rzeczpospolita, 4 maja 2015 r., s.D9