Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

VAT - Kontrowersje odnośnie pierwszego zasiedlenia

13-06-2016

Sytuacja dotyczy banku prowadzącego działalność w sieci placówek. Usługi oferowane przez Wnioskodawcę są w dużej mierze zwolnione
z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ale część z nich nie korzysta ze zwolnienia, m.in. usługi konsultacyjno-doradcze. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę ma zatem charakter mieszany pod kątem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości po ich wybudowaniu lub kwalifikowanym ulepszeniu, ale nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od prowadzenia działalności
w danej nieruchomości. Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż używanego przez niego budynku (po jego wybudowaniu lub kwalifikowanym ulepszeniu), po okresie 2 lat, będzie korzystało ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (dostawy lub usługi), pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wątpliwość budzi warunek wymagający, aby oddanie do użytkowania nastąpiło w wyniku czynności opodatkowanej.

Powyższa interpretacja została wydana w związku z wyrokiem WSA
w Warszawie, w którym sąd przyznał podatnikowi rację, iż o tym czy doszło do pierwszego zasiedlenia nie powinna rozstrzygać okoliczność, czy podatnik oddał nieruchomość do używania „w wykonaniu czynności opodatkowanych” niezależnie od literalnego brzmienia ustawy o VAT, która jednak w tym zakresie jest sprzeczna z przepisami unijnymi. Na konieczność prounijnej wykładni art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i sprzeczność tego przepisu z Dyrektywą 2006/112 zwraca się uwagę w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym wyroku NSA z 30 października 2014 r. (I FSK 1545/13) oraz z 14 maja 2015 r. (I FSK 382/14).

Czytaj dalej w materiale źródłówym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z 14.04.2016 r. o sygnaturze IPPP3/4512-873/15-3/S/RD