Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

VAT: usługi prawne nie zawsze są działalnością gospodarczą

27-04-2018

Wnioskodawca, który jest radcą prawnym (Zleceniobiorcą), zamierza podpisać umowę-zlecenie z urzędem gminy. Stałe wynagrodzenie, które będzie otrzymywał za świadczone osobiście czynności wskazane w umowie, zgodnie z ustawą o PIT, będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Gmina zwróci mu też wydatki związane z wykonywaniem usług poza siedzibą, np. za przejazdy, udostępni umeblowane pomieszczenie oraz drukarkę, telefon, faks i kserokopiarkę. Zgodnie z umową, za działania podejmowane przez radcę prawnego odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich będzie ponosił urząd gminy, natomiast radca prawny będzie odpowiadał wobec urzędu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Wnioskodawca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem czy świadczone przez niego usługi pomocy prawnej na wskazanych w umowie warunkach będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W ocenie Wnioskodawcy, który nie jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, czynności wykonywane na warunkach umowy, która ma zostać zawarta z urzędem gminy (Zleceniodawcą), nie będą uznawane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą.

Aby uznać, że czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, co za tym idzie nie podlegają regulacjom ustawy o VAT, konieczne jest by pomiędzy zlecającym a wykonawcą istniały więzy tworzące stosunek prawny w zakresie :

  • warunków wykonywania tych czynności,
  • wynagrodzenia,
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jeżeli analiza umowy cywilnoprawnej wykaże, że spełnione są wszystkie

trzy wyżej wskazane warunki, to nie będzie można uznać Wnioskodawcy za podatnika VAT.

W przedmiotowej sprawie, Zleceniobiorca nie ponosi ryzyka gospodarczego, a zawarcie umowy- zlecenia spowoduje powstanie stosunku prawnego zbliżonego do stosunku pracy. W umowie zostały określone warunki wykonywania czynności, a Zleceniobiorca będzie otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie płatne z dołu. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za podejmowane przez prawnika działania ma ponosić urząd gminy.

W tak przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie stanu przyszłego, świadczenie przez Wnioskodawcę usług pomocy prawnej w ramach zawartej umowy- zlecenia, nie spełnia definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o VAT, a tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczania tego podatku.

 

Źródło:

 

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 27 marca 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.70.2018.1.AJ

Artykuł na Rzeczpospolita Online

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska