Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wartość rynkowa aportu tylko wyjątkowo

14-04-2015

Wniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w innej firmie wymaga rozpoznania przychodu  - orzekł WSA w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła Spółki z siedzibą w Polsce, będącej podatnikiem CIT. Władze Spółki podjęły decyzję o wniesieniu aportu niepieniężnego do innej Spółki z o.o., w której jest jedynym udziałowcem. Przedmiotem aportu będą jej udziały w jeszcze innej spółce. Wnioskodawca obejmie nowo utworzone udziały i pokryje je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 100 proc. posiadanych udziałów.  Objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej.  Kwota stanowiąca nadwyżkę wniesionego aportu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.  Spółka wystąpiła z zapytaniem czy jej przychodem będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 proc. udziałów w innej spółce.

Zarówno Dyrektor Izby Skarbowej  jak również WSA stanęli na stanowisko, że co do zasady przychodem w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w formie udziałów posiadanych w innej spółce będzie wartość nominalna objętych udziałów. Jednocześnie, zdaniem Sądu zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o CIT, w sytuacji gdy wartość nominalna obejmowanych udziałów bez uzasadnionej przyczyny odbiega znacznie od wartości rynkowej przedmiotu wkładu, umożliwia to organom podatkowym ustalenie przychodu na poziomie  wysokości wartości rynkowej. Podkreślono  iż przekazanie nadwyżki wartości aportu na kapitał zapasowy nie wypełnia znamion które dawały by podstawę, dla której wartość udziałów mogła by odbiegać  od wartości zbywanego środka będącego przedmiotem aportu. Tym samym w przedstawionych okolicznościach sprawy, będzie istnieć możliwość ustalenia przychodu z tego tytułu na poziomie innym niż wartość nominalna objętych udziałów spółki kapitałowej.

Omawiany wyrok prezentuje niekorzystne dla podatników stanowisko w zakresie sposobu określania wartości przychodu w sytuacji objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Natomiast linia orzecznicza w tej sprawie nie jest jednolita i można spotkać również podejście sprzyjające podatnikom.  W styczniu tego roku przekazano sporne zagadnie do rozstrzygnięcia przez rozszerzony skład NSA. W ciągu kilku najbliższych miesięcy można spodziewać się uchwały w tej sprawie, o której będziemy Państwa informowali na łamach przeglądu prasy podatkowej.

Źródło: Rzeczpospolita 08.08.2015, str. H.

Wyrok WSA w Poznaniu z 5 lutego 2015 r., sygn. akt. I SA/Po 988/14