Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wartość zamienianych działek bez wpływu na PIT

27-04-2018

O wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego zwrócili się podatnicy (wniosek wspólny), którzy w 2016 r. nabyli działki, natomiast w roku 2017 postanowili dokonać ich zamiany. Zamiana nastąpiła bez jakichkolwiek dopłat, ponieważ wartość działek była jednakowa.

Poddano pod osąd, czy w formularzu PIT-39 należy wykazać koszt stanowiący wartość nowej zamienionej działki.

Wnioskodawcy uważali, że nie powinni płacić podatku dochodowego od zbytych przez zamianę działek, gdyż transakcje te nie przyniosły dochodu.

Organ interpretacyjny uznał w/w stanowisko jako nieprawidłowe, argumentując, iż „odpłatne zbycie” oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Tym samym „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale również umowę zamiany. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi towarzyszyć jej świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. W umowie zamiany formą zapłaty jest inna rzecz. Dodatkowo czynność ta nastąpiła przed upływem 5 lat (dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, w ogóle nie podlega opodatkowaniu).

Opisana we wniosku czynności zamiany działki (zakup na skutek zamiany) wywołuje określone skutki podatkowe.

W analizowanym przypadku kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia będą udokumentowane koszty nabycia działki, powiększone o udokumentowane nakłady poczynione w czasie jej posiadania, a nie wartość „nowej” nieruchomości.

Warte podkreślenia w tym przypadku jest także to, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości może być zwolniony z PIT. Warunkiem podstawowym jest wydanie go na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie. Za takie wydatki uważa się m.in. wartość nieruchomości lub praw otrzymanych w wyniku odpłatnego zbycia w drodze zamiany (art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o PIT).

Źródło:

Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 22 marca 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.53.2018.1.KK.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska