Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych

11-07-2016

Spółka Akcyjna (Wnioskodawca) posiadająca siedzibę w Polsce i będąca podatnikiem CIT, lokuje część nadwyżek finansowych, osiąganych
z bieżącej działalności m.in. na rynku obligacji korporacyjnych.
W przeszłości Spółka nabywała obligacje korporacyjne (zerokuponowe) po cenie nabycia (emisyjnej) od spółek niepowiązanych kapitałowo
z Wnioskodawcą. Część posiadanych przez Spółkę obligacji została dodatkowo zabezpieczona wekslami. Poniesione wydatki mają związek
z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą i mają na celu osiągnięcie przychodów (emitenci są zobowiązani do wykupu obligacji po ustalonej cenie nominalnej, przy czym cena nominalna jest wyższa od ceny emisyjnej).

Spółka Akcyjna rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo utworzonej lub istniejącej spółki osobowej (dalej: „Spółka Celowa”), której zadaniem będzie zarządzanie portfelem obligacji. W skład aportu będą wchodzić wybrane niewykupione oraz niespłacone w inny sposób obligacje oraz weksle zabezpieczające. Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci obligacji oraz weksli zabezpieczających do Spółki Celowej, jako spółki osobowej, nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu na moment wniesienia wkładu. Ustawa o CIT nie zawiera definicji legalnej przychodu, przedstawia jedynie przykładowy katalog przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną,
a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie również uprawniony do rozpoznawania kosztu podatkowego na moment wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Celowej. Z tym stanowiskiem zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydając 30 czerwca 2016 roku interpretację indywidualną o sygnaturze IBPB-1-3/4510-395/16/AB.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z dnia 30.06.2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-395/16/AB

 

Autorzy artykułu: Marta Wiącek, Anita Olbrych