Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wniosek o wydanie interpretacji mogą złożyć podatnicy również przed przekształceniem

01-02-2017

Wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej złożył jeden ze wspólników spółki cywilnej, prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE), na podstawie przyznanego zezwolenia. Wspólnicy spółki rozpatrują przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 551 par. 1 i par. 2 k.s.h. Działalność na terenie SSE będzie kontynuowana przez spółkę przekształconą (spółkę z o.o.), na którą w wyniku przekształcenia zostanie przeniesione zezwolenie na działalność w strefie udzielone uprzednio wspólnikom spółki cywilnej.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wspólnik spółki cywilnej zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w wyniku przekształcenia spółka z o.o. będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT), na podstawie zezwolenia na działalność w strefie, które uzyskali wspólnicy spółki cywilnej.

Organ podatkowy odmówił wydania interpretacji, uznając, że wspólnik spółki cywilnej nie jest zainteresowanym w sprawie, stąd nie spełnia dyspozycji art. 14b par. 1 Ordynacji Podatkowej (dalej: o.p.). W ocenie organu status zainteresowanego posiada spółka z o.o., która dopiero powstanie, ponieważ to tej spółki dotyczy bezpośrednio pytanie i ona będzie mogła złożyć wniosek w „swojej” sprawie. Ponadto, zdaniem organu w sprawie nie znajduje zastosowania art. 14n par. 1 pkt 1 o.p., ponieważ przekształcenia spółki nie można utożsamiać z jej utworzeniem.

Sprawa znalazła swój dalszy ciąg przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Obie instancje zgodnie uznały, że art. 14n par. 1 pkt 1 o.p. obejmuje swym zakresem także sytuacje przekształcenia spółek. Mianowicie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. zakłada utworzenie spółki kapitałowej, a zawężające stosowanie powyższego przepisu jedynie do sytuacji „czystego” utworzenia spółki, byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.01.2017 r., sygn. II FSK 283/15,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22.10.2014 r., sygn. I SA/GI 367/14,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Wojciech Kosarzecki