Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wnioskodawca starający się o wydanie interpretacji musi wskazać przepisy, aby fiskus wydał interpretacje.

29-08-2017

Sprawa dotyczyła spółki, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. W zawartym we wniosku pytaniu wnioskodawca umieścił między innymi stwierdzenie: „ z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej” – jednak nie wskazał przy tym konkretnych przepisów. W związku z czym organ podatkowy uznał, iż tak sformułowane pytanie nie rozstrzyga do jakich „innych przepisów prawa podatkowego” miałby się odnieść. Przez co wniosek podatnika nie spełnia wymogów formalnych, wynikających z art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej – poprzez niedokładne wskazanie przepisów, których interpretacji Wnioskodawca oczekuje. W związku z czym spółka została wezwana do uzupełnienia wniosku.

W odpowiedzi na wezwanie organu, wnioskodawca wskazał, że w analizowanym pytaniu oczekuje on odpowiedzi, czy jedyną podstawą prawną warunkującą jego stanowisko są przepisy prawa materialnego wskazane przez niego we wniosku. W swoim stanowisku spółka wskazała, że nie widzi jakichkolwiek innych przepisów prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, które negowały by jej stanowisko, jednocześnie jednak zastrzegła, że gdyby jednak istniały takie przepisy, których spółka nie dostrzega to celem złożonego wniosku jest również pozyskanie wiedzy od organu o tychże przepisach.

Organ podatkowy uznał jednak, że spółka nie uzupełniła swojego wniosku w zakresie umożliwiającym wydanie interpretacji, w związku z czym pozostawiono wniosek spółki bez rozpatrzenia.

Stanowisko organu podatkowego potwierdził WSA w Łodzi wskazując, iż Wnioskodawca w istocie oczekuje, że organ podatkowy zadeklaruje, iż do przedstawionego stanu faktycznego nie znajdą zastosowania żadne uregulowania z Ordynacji podatkowej ani przepisy podatkowego zawarte w innych regulacjach prawnych, które wpłyną  na powstanie i zakres zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem interpretacji. Skoro Wnioskodawca nie wskazał dokładnie interpretacji jakich przepisów oczekuje, nie możliwe jest wydanie interpretacji podatkowej. Orzeczenie Sądu jest nieprawomocne.

 

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 04.07.2017 r., sygn. akt I SA/Łd 305/17

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Andrzej Naskrętski