Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wspólnicy spółki cywilnej podatnikiem podatku od nieruchomości

08-11-2016

W związku z wątpliwościami powstałymi na gruncie stosowania art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), a także niejednolicie ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przedmiotem interpretacji była odpowiedź na pytanie czy podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna czy jej wspólnicy.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Minister Finansów podkreślił, że uzyskanie statusu podatnika wiąże się z jednoczesną koniecznością wykazania przez podmiot tytułu prawnego do nieruchomości. Tytułami takimi są m.in. własność, posiadanie samoistne czy użytkowanie wieczyste. Stąd spółki nieposiadające osobowości prawnej będą podatnikiem podatku od nieruchomości, o ile są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi lub posiadaczami mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Minister Finansów w wydanej w dniu 21 października 2016 r. interpretacji wskazał, że spółka cywilna, rozumiana jako wielostronny stosunek zobowiązaniowy łączący wspólników, nie posiadając swojego majątku ani zdolności prawnej, nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości. W związku z tym, pozostaje ona poza zakresem definicyjnym podatnika podatku od nieruchomości z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są zatem wspólnicy spółki cywilnej. Z racji tego, że majątek, który wnoszą do spółki stanowi ich łączną współwłasność, za uiszczenie podatku odpowiadają oni solidarnie (art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Wyjątek stanowi wniesienie przez jednego ze wspólników wkładu w postaci używania nieruchomości. Wkład ten nie zalicza się do majątku wspólnego wspólników, dlatego obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży w takiej sytuacji tylko na tym wspólniku, który taki wkład wnosi.

 

Źródło: Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21.10.2016 r., sygn. PS2.8401.2.2016

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anita Olbrych