Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydatki na nocleg dla podwykonawcy będą kosztem tylko na podstawie umowy

13-09-2017

Wnioskodawcą jest spółka prowadząca działalność w zakresie robót budowlanych na terenie całej Polski. W związku ze świadczeniem przedmiotowych usług, Wnioskodawca zawiera m.in. z podwykonawcami umowy o roboty budowlane, w trakcie wykonywania których, celem przyśpieszenia realizacji zlecenia, zapewnia swoim podwykonawcom noclegi w hotelach lub kwaterach pracowniczych. Wnioskodawca wskazał, że zapewnienie i finansowanie noclegu nie zawsze jednak jest wskazane w zapisach umów. Nierzadko bowiem potrzeba zorganizowania noclegu powstaje dopiero w momencie realizacji konkretnego zlecenia, stąd część noclegów ma swoje podstawy w jedynie słownych uzgodnieniach.

 

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczyła możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z zapewnieniem podwykonawcom noclegów.

 

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że ponoszone przez niego wydatki związane z noclegami dla podwykonawców robót budowlanych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca podkreślił, że zapewnienie noclegów

podwykonawcom wiąże się z koniecznością realizacji inwestycji na obszarze całego kraju, poza siedzibą Spółki. Korzystanie z usług wielu, ale tych samych podwykonawców przez dłuższy okres czasu sprzyja poprawie efektywności działania Spółki. Ponadto, zapewnienie takiego noclegu przyśpiesza realizację kontraktu, zwiększa wydajność i zapewnia większy przerób, a dalej znaczący przychód dla Spółki.

 

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe jedynie w tej części, w której wydatki związane z noclegami zostały poniesione na podstawie zapisów w umowie. Organ podkreślił, iż w przypadku gdy Wnioskodawca ponosi koszty noclegów na podstawie słownych ustaleń, ponosi je niejako za inny podmiot – w celu zapewnienia jego funkcjonowania. W ten sposób poniesione wydatki nie są zatem związane z działalnością Spółki, lecz stanowią koszty innego podmiotu.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.10.2017.1.SK

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Andrzej Naskrętski