Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynagrodzenie z realizacji certyfikatów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście członka rady nadzorczej

28-11-2017

Przedmiotem sprawy była kwalifikacja przychodu z certyfikatów uzyskiwanych przez członków rady nadzorczej w spółce kapitałowej do właściwego źródła przychodów.

Sprawa dotyczyła członków rady nadzorczej zamierzających przystąpić do wprowadzonego przez spółkę tzw. programu motywacyjnego. Zasady uczestnictwa w programie miały sprowadzać się do otrzymywania przez jego uczestników na początku danego okresu rozliczeniowego certyfikatów  uczestnictwa w programie, o wartości zależnej od kondycji finansowej spółki. W przyszłości uczestnicy programu  mogliby wymienić certyfikaty na gotówkę, zaś kwoty im wypłacane miałyby stanowić element wynagrodzenia z tytułu pełnionych na podstawie aktów powołania funkcji w spółce.

Członkowie rady nadzorczej spółki zwrócili się do organu podatkowego z pytaniem, czy ewentualne wynagrodzenie otrzymane przez nich z tytułu realizacji certyfikatów uczestnictwa w programie należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych.

W ocenie przyszłych uczestników programu przedmiotowe certyfikaty stanowią pochodne instrumenty finansowe, stąd otrzymane z ich realizacji wynagrodzenie powinno zostać zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Stanowisko członków rady nadzorczej zanegował organ podatkowy oraz następnie sądy administracyjne obu instancji.

W ocenie organu, choć certyfikat słusznie jest kwalifikowany jako pochodny instrument finansowy, to niewątpliwie stanowi on jedynie sposób kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia należnego członkowi rady nadzorczej, mającego charakter premii za określone wyniki finansowe spółki. Tym samym, uczestnik programu otrzyma przychód będący składnikiem wynagrodzenia, jakie przysługuje mu z uwagi na pełnione w spółce funkcje, a zatem powinien zostać zaklasyfikowany do źródła działalności wykonywanej osobiście.

Z takim przyporządkowaniem przychodu z realizacji certyfikatów zgodził się również WSA w Krakowie oraz NSA. WSA podkreślił, że w istocie przedmiotowe certyfikaty stanowią wirtualne papiery wartościowe, a podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu ich realizacji jest akt powołania członków rady nadzorczej na te stanowiska oraz regulamin uczestnictwa w programie. W ocenie WSA istnieje zatem ścisły związek między powołaniem uczestnika programu na stanowisko członka rady nadzorczej z możliwością otrzymania certyfikatu i dalej wynagrodzenia z ich realizacji. WSA zgodził się także z oceną organu podatkowego, iż ten sam dochód nie może być częściowo kwalifikowany do różnych źródeł. NSA podtrzymał powyższą argumentację organu podatkowego i WSA, przychylając się do stwierdzenia, że przedmiotowe wynagrodzenie z realizacji certyfikatów należy zaliczyć do przychodu z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

 

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnej z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2901/15,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 537/15,

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBII/2/415-835/14/MMa, IBPBII/2/415-839/14/MMa,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska