Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynagrodzenie za nabycie systemu ERP a wartość początkowa licencji jako wartości niematerialnej i prawnej

15-02-2017

Wnioskodawca zakupił zintegrowany system informatyczny klasy ERP. Z zawartej z wykonawcą umowy wynikało, że Wnioskodawca nabył licencję oprogramowania wraz z wdrożeniem, gwarancją i usługami związanymi z utrzymaniem systemu. Umowa zastrzegała również, że oprogramowanie objęte jest ochroną z tytułu praw autorskich, lecz na Wnioskodawcę nie zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe – pozostały one u producenta. Kwota należna wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosiła 308 tys. zł netto i obejmowała m.in. koszty szkoleń pracowników, dostawy niezbędnych urządzeń, koszty wdrożenia systemu i udzielenia licencji.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wynagrodzenie zapłacone za nabycie systemu i usług z nim związanych stanowi w całości wartość początkową tego systemu jako wartości niematerialnej i prawnej.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie uiszczone za nabycie systemu informatycznego stanowi jego wartość początkową jako wartości niematerialnej i prawnej. Zdaniem Wnioskodawcy wartość tą należy pomniejszyć wyłącznie o wartość urządzeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu, które stanowią odrębne środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł.

Stanowisko Wnioskodawcy zanegował organ podatkowy, który stwierdził, iż w przedstawionym stanie faktycznym doszło do zawarcia umowy o korzystanie z systemu, która nie przenosi na Wnioskodawcę praw autorskich, stąd wynagrodzenie za nabycie systemu, powinno być kwalifikowane na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Sprawa była przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał skargę Wnioskodawcy za zasadną i wskazał, że umowa o korzystanie z oprogramowania jest licencją, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, stąd stanowi wartość niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT. W ocenie Sądu, przeniesienie praw majątkowych nie stanowi warunku do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za wartość niematerialną i prawną.

 

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.01.2017 r., sygn. I SA/Go413/16

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska