Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wypłacający wynagrodzenie zaliczy je do kosztów podatkowych

23-05-2017

Spór dotyczył spółki akcyjnej, która w opisie stanu przyszłego wskazała, iż zamierza przejąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) a następnie wypłacić pracownikom zaległe wynagrodzenia przysługujące za okres, kiedy to ZCP należała do spółki dzielonej.

Według Wnioskodawcy, będzie on miał prawo zaliczyć koszty wypłaconych zaległych wynagrodzeń w kosztach podatkowych w miesiącu ich zapłaty. Swoje stanowisko oparł między innymi na art. 231 kodeksu pracy, który wskazuje, że pracodawca, na którego przechodzi zakład pracy lub jego część, staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejęciem zakładu pracy. W związku z czym spółka przejmująca będzie zobowiązana do wypłacenia pracownikom zaległych wynagrodzeń. Powyższe koszty jak wskazała spółka zabezpieczą źródło jej przychodów, a te potrąca się w dacie poniesienia, czyli w dacie wypłaty (art. 15 ust. 4 d ustawy o CIT).

Organ skarbowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, iż prawo do zaliczenia kosztów wypłaty zaległych wynagrodzeń przysługiwać będzie spółce dzielonej. Swoje stanowisko oparł na art. 15 ust. 4 g ustawy o CIT, który wskazuje, iż wynagrodzenie za pracę stanowi koszt miesiąca, za który jest należne. W związku z tym w kosztach podatkowych powinna je ująć spółka dzielona, mimo że to nie ona je wypłaciła.

Spółka nie zgodziła się z takim werdyktem. Odwołując się do WSA w Warszawie wskazała na ogólną zasadę ustalania kosztów podatkowych, która mówi, iż wydatki muszą zostać poniesione przez podatnika i nie mogą być refundowane, jeśli ma on mieć prawo do zaliczenia ich w koszty. W związku z czym, w przypadku gdy spółka dzielona nie wypłaciła wynagrodzeń, nie będzie jej przysługiwało prawo do zaliczenia ich do kosztów podatkowych.

Ze stanowiskiem podatnika zgodził się WSA. W orzeczeniu sąd potwierdził, iż to spółka przejmująca będzie miała prawo zaliczyć wydatek związany z wypłatą wynagrodzeń do kosztów podatkowych.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z 11 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3273/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska