Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wyrok NSA w sprawie podatku od nieruchomości

02-02-2016

NSA orzekł, iż podatek od nieruchomości oblicza się od wartości rynkowej tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie jest amortyzowana.

Spór dotyczył spółki, która ujęła nakłady wykorzystane na budowę drogi, placów oraz chodników w wartości początkowej amortyzowanego środka trwałego będącego galerią handlową. Według spółki podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowić powinna wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę, a nie wartość księgowa wykorzystywana dla amortyzacji. Chcąc potwierdzić swoje stanowisko, spółka wskazała, że drogi, place i chodniki nie stanowią odrębnego środka trwałego w konsekwencji czego nie jest możliwe wyszczególnienie ich wartości początkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Sąd wskazał, że spółka nakłady na wspomniane drogi, place i chodniki wliczyła do wartości początkowej galerii, przez co również je amortyzowała. WSA orzekł, iż budowla nie musi być odrębnym środkiem trwałym, aby została objęta podatkiem od nieruchomości, ważne żeby miała określoną wartość amortyzacyjną. Dodatkowo stwierdzone zostało, że ustalenie przez biegłego wartości rynkowej budowli może mieć miejsce jedynie w sytuacji gdy podatnik sam jej nie określił. W omawianej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca, gdyż spółka wpisała nakłady na budowle w części składowe całego budynku galerii. WSA podkreślił, że nie może dojść do sytuacji, kiedy to podatnik może ustalić wartość początkową budowli odmiennie dla celów podatku od nieruchomości i podatku dochodowego.
Powyższy wyrok potwierdził NSA.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok NSA z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2244/15