Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie refakturowaniu mediów przy usłudze najmu

28-04-2015

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dnia 16 kwietnia 2015 r., wydał wyrok dotyczący refaktury kosztów mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu śmieci) dokonywanej przez wynajmującego na najemców. Rozstrzygnięcie to jest wynikiem zadania pytania prejudycjalnego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

TS UE uznał, iż zasadniczo usługę najmu oraz związane z nią dostawy mediów należy uważać za niezależne świadczenia dla potrzeb podatku VAT, w związku z czym każde z nich powinno być odrębnie opodatkowane właściwą stawką VAT. Zatem, co do zasady, nie należy stosować jednej stawki właściwej dla najmu. Jednakże, jak zaznaczył TS UE, możliwe są sytuacje, w których najem i dostawę mediów należy traktować jako jedno świadczenie i zastosować jednolitą stawką VAT – ma to miejsce, gdy najemca nie ma możliwości decydowania o zużyciu mediów (brak jest rozliczenia na podstawie liczników) i ponosi wyłącznie ryczałtowe koszty w tym zakresie. W związku z czym, ostateczny kształt rozliczenia usługi najmu i kosztów mediów dla celów podatku VAT uzależniony będzie od oceny konkretnego przypadku.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2015 r.

Źródło: www.taxonline.pl