Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Za doradztwo prawne gmina ma możliwość odliczenia całego VAT

13-09-2017

Spór dotyczył Gminy, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych przez kancelarię prawniczą. Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina zawarła z kancelarią umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego. W zakres świadczonych usług wchodziło między innymi doradztwo w obszarze rozliczeń VAT z tytułu wykonywanych przez Gminę czynności opodatkowanych zarówno w obszarze podatku należnego, jak i podatku naliczonego. Kancelaria udzielać miała Gminie wsparcia polegającego na wyjaśnianiu wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego poprzez m. in. przygotowanie i wystąpienie w imieniu Gminy do organów podatkowych z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych, jak również weryfikowanie rozliczeń VAT Gmin poprzez przygotowywanie wzoru not korygujących, korekt rejestrów sprzedażowych itp.

Gmina podkreślając kilkakrotnie, że zakupione usługi prawnicze są związane wyłącznie z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi stanęła na stanowisku, iż ma prawo odliczyć całość VAT wynikającego z faktur.

Jednakże Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2014 roku uznał stanowisko Gminy za nieprawidłowe. Według organu podatkowego Gmina ma obowiązek każdorazowo dokładnie określić czego dana usługa dotyczyła i z jakimi czynnościami wykonywanymi przez Gminę była związana, w związku z czym organ mimo wskazanego przez Gminę opisu stanu faktycznego, stanął na stanowisku, iż nabyte przez Gminę usługi doradztwa nie były związane wyłącznie z wykonywanymi przez Nią czynnościami opodatkowanymi, a były związane z całą działalnością Gminy.

WSA w Warszawie stanął jednak po stronie podatnika wskazując, iż skoro we wniosku wyraźnie wskazano, że zakupione usługi były związane z czynnościami opodatkowanymi Gminy to Organ zobowiązany jest udzielić odpowiedzi ściśle w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, zamiast rozszerzać go o przypadki wykluczone przez Wnioskodawcę. Sąd podkreślił jednak, że organ podatkowy ma prawo zweryfikować czy dane zakupy rzeczywiście związane były jedynie z czynnościami opodatkowanymi Gminy – ale w ramach postępowania podatkowego, a nie poprzez nieuprawnione rozszerzanie stanu faktycznego sprawy interpretacyjnej.

Powyższe stanowisko potwierdził również NSA w wyroku z dnia 25 sierpnia 2017 r. o sygn. I FSK 1632/15

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 25 sierpnia 2017 r. o sygn. I FSK 1632/15;

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska