Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zakup karnetów sportowych dla pracowników ze środków obrotowych spółki komandytowej może stanowić koszt uzyskania przychodu

05-07-2017

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich, racjonalnie i gospodarczo uzasadnionych kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji wskazał, że dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku.

Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Wydatki na rzecz pracowników w postaci zakupu karnetów sportowych ponoszone przez Spółkę komandytową ze środków obrotowych, są pośrednio związane z prowadzoną przez tę Spółkę działalnością. Korzystanie z tego typu świadczeń służy integracji, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy. W konsekwencji przekłada się to na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Zgodnie z tym, należy uznać, że zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów Spółki komandytowej.

Proporcjonalna do udziału w Spółce komandytowej część wydatków Spółki komandytowej będzie stanowić dla wspólnika tej Spółki koszt podatkowy. W myśl bowiem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku.

Dodatkowo należy wskazać, że pozapłacowe świadczenia stanowić będą przychody podatkowe pracowników ze stosunku pracy.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 8 czerwca 2017r. nr. 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska