Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapłata podatku przez osobę trzecią – ryzyka

19-01-2016

Nowe zasady zapłaty podatku przez osobę trzecią – problem spółek rozliczających zagranicznych pracowników.

Nowelizacja ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku wprowadziła art. 62b, który uregulował możliwość płatności podatku przez osoby trzecie. Do tej pory powyższa kwestia nie była określona w przepisach.

Mimo to w obrocie gospodarczym w odniesieniu do zagranicznych pracowników zobowiązanych do zapłaty podatku w Polsce ukształtowała się praktyka płacenia podatku w imieniu tych podatników. Dotychczas pomimo, iż art. 44 ust. 1a ustawy o PIT wskazywał na osobisty obowiązek kalkulowania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy na konto urzędu skarbowego przez pracowników delegowanych do pracy w Polsce, w praktyce gospodarczej to zagraniczni pracodawcy, spółki goszczące lub wynajęci przez te podmioty zewnętrzni usługodawcy dokonywali wpłat na rachunek urzędu skarbowego. W praktyce najczęściej osoby te działały jako tzw. wyręczyciele i dokonywali płatności w imieniu podatników na podstawie oświadczenia złożonego do odpowiedniego urzędu skarbowego. Taki sposób postępowania, chociaż nie wynikał wprost z przepisów był najczęściej akceptowany przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Zgodnie z nowelizacją ordynacji podatkowej zapłaty podatku w imieniu podatnika będą mogli dokonać wyłącznie:

  • członkowie najbliższej rodziny,
  • właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego,
  • inny podmiot w przypadku gdy kwota podatku nie będzie przekraczać 1000 zł.

Zatem w przypadku gdy po 1 stycznia 2016 r. w imieniu podatnika inny podmiot dokona wpłata zobowiązania podatkowego (w kwocie powyżej 1000 zł), organ podatkowy może takiej płatności nie zaakceptować. W konsekwencji mimo zapłaty dokonanej przez takiego wyręczyciela po stronie podatnika może wystąpić ryzyko zaległości podatkowej, co skutkowałoby naliczaniem odsetek za zwłokę oraz odpowiedzialnością karną skarbową.


Źródło: Zapłata podatku przez osobę trzecią – zmiany w Ordynacji Podatkowej – www.taxonline.pl