Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapłata składek za osoby świadczące usługi w przeszłości na podstawie umowy, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu

11-07-2018

Były zleceniobiorca, wobec którego ZUS decyzją uznał, iż łączyła go z innym podmiotem umowa, do której stosują się odpowiednio przepisy o zleceniu, a nie umowa o dzieło (konsekwencją tego faktu była konieczność odprowadzenia składek ZUS) wystąpił do z wnioskiem o interpretację.

Zadał pytanie organowi, czy wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez Wnioskodawcę, a zapłaconej przez jego Zleceniodawcę, stanowi dochód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 

Organ wbrew stanowisku Wnioskodawcy uznał, iż:

  • uiszczenie przez Zleceniodawcę,  Wnioskodawcy zaległych składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego w części obciążającej Wnioskodawcę stanowi nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy. Wnioskodawca uzyskał bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot (tj. Zleceniodawca) poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który powinien być sfinansowany majątkiem Wnioskodawcy,
  • przychód Wnioskodawcy powstaje w dacie zapłaty ww. składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zapłata składek za osoby świadczące usługi w przeszłości na podstawie umowy do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu będzie skutkowała powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 07 maja 2018 r. 0115-KDIT2-1.4011.101.2018.1.MK

Autorzy: Michał Dybka