Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapłata zaległych składek ZUS nie jest w całości kosztem

18-01-2017

Uczelnia (Wnioskodawca), która musiała zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (FP) wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, zastanawiała się czy w/w składki w części przypadającej na pracodawcę jak i na zleceniobiorcę zapłacone w całości ze środków Wnioskodawcy stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Zdaniem Wnioskodawcy w obu przypadkach zapłacone kwoty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (dalej także „KUP”).

Po przeprowadzonej kontroli, ZUS zakwestionował część umów o dzieło zawartych przez Uczelnię z osobami fizycznymi i zakwalifikował je jako umowy, względem których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Skutkiem tego Uczelnia była zobowiązana do naliczania i odprowadzania składek na  ubezpieczenia społeczne i FP.

Uczelnia uregulowała zaległe płatności zawierające zarówno składki jakie powinna była uiścić jako pracodawca jak i składki, które jako płatnik powinna potrącić z wynagrodzenia wykonawcy (zleceniobiorcy). Jednocześnie Wnioskodawca zdecydował, że nie będzie dochodzić zwrotu kwot składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od zleceniobiorców.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej dnia 29 grudnia 2016 roku interpretacji indywidualnej zgodził się z Wnioskodawcą w kwestii zaliczenia do KUP składek na ubezpieczenia społeczne i FP w części przypadającej na pracodawcę. Stwierdził także, że przyjęcie na siebie ciężaru finansowania składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości (błędnej klasyfikacji zawartych umów), nie służy uzyskiwaniu przez płatnika jakichkolwiek przysporzeń. Składki zapłacone przez Wnioskodawcę „za zleceniobiorców” nie spełniają podstawowej cechy definiującej kategorię podatkową KUP – nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie spełniają zatem przesłanek zaliczenia ich do kategorii kosztów uzyskania przychodów, określonych w art. 15 ust. 1 updop.

 

Źródło:

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 29 grudnia 2016 r. (nr 2641-BPB-1-2.4510.1009.2016.1.BKD)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Wojciech Kosarzecki