Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana Ordynacji Podatkowej dotycząca wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

19-01-2016

Podatnicy nie otrzymają indywidualnej wykładni przepisów, jeśli ich sprawę rozstrzyga interpretacja ogólna.

Wprowadzenie § 5a do art. 14b ordynacji podatkowej umożliwi fiskusowi odmowę zajęcia się wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową, jeżeli wnioskodawca zada pytanie o zagadnienie, które zostało wyjaśnione w interpretacji ogólnej.
W takiej sytuacji organ stwierdzi o bezprzedmiotowości wniosku, jak również wskaże na oznaczenie interpretacji ogólnej oraz poda miejsce jej publikacji.
Co więcej wprowadzona zmiana daje Ministrowi Finansów możliwość stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Takie uprawnienie może prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa i stabilności przy prowadzeniu biznesu.
Chociaż pozornie wydaje się, że zmiana ta służy ujednoliceniu praktyki stosowania prawa to nie wykluczone, że może być nadużywana jako narzędzie blokujące uzyskanie przez podatnika interpretacji podatkowej w jego indywidualnej sprawie. Ponadto sporo wątpliwości pod kątem zasady dwuinstancyjności może budzić kwestia trybu odwoławczego od postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w tym trybie.

Przepisy przejściowe dotyczące powyższej zmiany wskazały, iż w starym trybie rozpatrzone zostaną jedynie wnioski o interpretacje złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie nowelizacji.

Źródło: Rzeczpospolita 04.01.2016, str. C5