Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza możliwość wykreślenia każdej firmy z rejestru VAT

08-11-2016

28 października br. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz  niektórych innych ustaw. Wprowadzane zmiany są odpowiedzią Ministerstwa Finansów na oszustwa podatkowe w zakresie wyłudzeń VAT’u. Zamiarem Ministerstwa było uderzenie w oszustów podatkowych, jednak zaproponowane przepisy mogą również dotknąć uczciwych przedsiębiorców.

Problem spowodowany jest wprowadzonym ust. 9a do art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług:

9a. Wykreśleniu  z  urzędu  z  rejestru  jako  podatnik  VAT  podlega  także

podatnik, który:

1) zawiesił  wykonywanie  działalności  gospodarczej  na  podstawie  przepisów  o swobodzie  działalności  gospodarczej  na  okres  co  najmniej  6  kolejnych miesięcy lub

2) obowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1,
2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

3) składał  przez  6  kolejnych  miesięcy  lub  2  kolejne  kwartały  deklaracje o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do  tego,  aby  przypuszczać,  że  dostawcy  lub  nabywcy  biorący  udział pośrednio  lub  bezpośrednio  w dostawie  tego  samego  towaru  lub  usługi działają  w  celu  odniesienia  korzyści  majątkowej  w wyniku  nierzetelnego  rozliczania podatku.

Największe kontrowersje budzą pkt. 4 i 5 cytowanego ustępu, w konsekwencji których, usunięcie z rejestru podatnika może nastąpić
w przypadku, gdy podatnik wystawia faktury bądź ich korekty, które nie dokumentują rzeczywistej sprzedaży, a także w momencie, gdy przedsiębiorca nie dochowa należytej staranności przy dobieraniu kontrahentów. Chodzi o sytuacje, gdy podatnik wiedział bądź miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że kontrahenci działali w celu wyłudzenia VAT.

Wprowadzone przepisy mogą jednak dotknąć niewinne firmy, które nieświadomie kupią towar, bądź go sprzedadzą oszustowi. Urzędy skarbowe bowiem najczęściej uznają, iż sam fakt dokonania transakcji
z oszustem wskazuje na winę podatnika.

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT wiązać się będzie
 z poważnymi stratami finansowymi, dlatego- o ile projektowane przepisy wejdą w życie- w przyszłości niezwykle ważne będzie zwiększenie czujności w kwestii dobierania i sprawdzenia kontrahentów.

 

Źródło: Zmiany w VAT: Urząd będzie mógł skreślić każdą firmę z rejestru.

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anita Olbrych