Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany w PIT i CIT

29-08-2017

Głównym celem zmiany przepisów,  jest umożliwienie podatnikom dokonania szybszej amortyzacji dzięki wprowadzeniu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym 100.000 zł. Ponadto, wprowadzane zmiany znoszą obowiązek poboru podatku u źródła przy nabyciu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.

Poniżej przedstawiamy krótki opis najważniejszych zmian:

  1. Zakup biletów lotniczych bez obowiązku poboru podatku u źródła

W tym zakresie nowelizacja wprowadza ułatwienie dla polskich podatników w postaci braku obowiązku poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych. Co więcej, polski nabywca nie będzie musiał egzekwować od zagranicznego przewoźnika certyfikatu rezydencji. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. Tym samym obowiązek poboru podatku u źródła, wystąpi jedynie w sytuacjach, gdy dana płatność dotyczyć będzie przewozów nierozkładowych (loty czarterowe).

  1. Szybsza amortyzacja podatkowa

Wprowadzane zmiany dotyczą także możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100.000 zł.

Podatnik będzie mógł jednak dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o ile spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

  1. Wartość początkowa pojedynczego środka trwałego wynosi co najmniej 10.000 zł, lub
  2. Łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Wysokość limitu kwotowego dotyczy zarówno kwoty odpisu amortyzacyjnego, jak i przedpłaty, która może być zakwalifikowana jako koszt podatkowy. W tym zakresie ustawodawca wprowadził dodatkowy zapis w obu ustawach o podatkach dochodowych (w ustawie o CIT w art. 15 po ust. 1zc dodano ust. 1zd, w ustawie o PIT w art. 22 po ust. 1r dodano ust. 1s) uszczegóławiając, iż do kosztów uzyskania przychodów (do kwoty 100.000 zł) podatnicy będą mogli zakwalifikować także zaliczkę wpłaconą na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do ww. klasyfikacji i spełniającego warunki dot. wartości początkowej tego środka, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych.

Co ważne, nowelizowane przepisy dotyczą tych środków trwałych, które zostały nabyte od 1 stycznia 2017 r. oraz dokonanych od tej daty wpłat na poczet nabycia tych składników majątkowych.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1448)

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska