Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwłoka w wykazaniu podatku VAT należnego bez konieczności uiszczania odsetek fiskusowi

24-10-2017

Sprawa dotyczyła polskiej Spółki, która nabywa od kontrahentów z różnych krajów UE usługi doradcze i prawne. Spółka wskazała, że nierzadko dochodziło do sytuacji, w których kontrahenci wystawiali Spółce błędne faktury lub przekazywali jej z opóźnieniem wynoszącym ponad trzy miesiące. W związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT, od 1 stycznia 2017 r. taka zwłoka wiązała się dla Spółki z poważnymi konsekwencjami podatkowymi w postaci obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 10b pkt 2-3 oraz art. 86 ust. 10i ustawy o VAT, podatnik, który wykaże podatek VAT należny z tytułu WNT lub importu usług z uchybieniem trzymiesięcznego terminu liczonego od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał dla niego obowiązek podatkowy, powinien go wykazać w deklaracji za miesiąc, w którym pierwotnie powstał obowiązek podatkowy, tj. wstecz, natomiast podatek naliczony wykazać w rozliczeniu bieżącym. W konsekwencji, za cały ten okres podatnik jest zobligowany uiścić na rzecz fiskusa odsetki.

Przed nowelizacją przepisów ustawy o VAT, podatnicy, którzy nie wykazali WNT lub importu usług w ciągu wyżej wskazanych trzech miesięcy mogli to zrobić w kolejnych okresach bez dodatkowych ograniczeń.

Spółka zakwestionowała znowelizowany sposób rozliczania podatku VAT, na podstawie którego jest zobligowana uiścić odsetki za zwłokę. W ocenie Spółki polskie przepisy ustawy o VAT, wprowadzając nieproporcjonalne warunki formalne, o których zaś milczą przepisy unijne, są sprzeczne z dyrektywą VAT i z zasadą neutralności tego podatku. Na potwierdzenie swoich argumentów Spółka wskazała na wyrok TSUE z dnia 15 września 2016 r. (sygn. akt C-518/14), w którym Trybunał przyznał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom nawet wtedy, gdy nie dopełnili oni wszystkich obowiązków formalnych.

Stanowisko Spółki podważył jednak organ podatkowy, w skutek czego Spółka zaskarżyła wydaną w jej sprawie interpretację do WSA. Sąd I instancji zgodził się z argumentacją Spółki i przyznał, że prawidłowo wystawiona faktura jest jedynie dodatkowym wymogiem formalnym, który nie powinien przesądzać o prawie wykazania w jednej deklaracji zarówno podatku należnego, jak i naliczonego. Spółka nie powinna być zatem zobligowana płacić fiskusowi odsetek za zwłokę.

Wyrok WSA nie jest prawomocny.

 

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 709/17,

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska