Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwolnienie z podatku od dywidend również po restrukturyzacji

01-02-2017

Przedmiotem sprawy było zwolnienie dywidendowe. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, gdzie w opisie przyszłego stanu faktycznego wskazała, iż utworzyła w ramach swojej struktury organizacyjnej wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (Zorganizowaną część przedsiębiorstwa – dalej „ZCP”). Przed restrukturyzacją spółka nabyła pakiet akcji innej spółki, który włączone zostały do majątku wyodrębnionej jednostki.

Wspólnicy spółki rozważali restrukturyzacje na zasadzie podziału przez wydzielenie, w związku z czym ZCP objęta miała być planem podziału i przeniesiona do odrębnej spółki kapitałowej. W związku z czym składniki materialne ZCP w tym również zakupiony pakiet akcji, trafić miały do odrębnej spółki kapitałowej.

W związku z przedstawionym powyżej przyszłym stanem faktycznym spółka zadała pytanie czy wypłata dywidendy dla spółki (ZCP) jako akcjonariusza spółki, w której zakupiony został pakiet akcji podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ uopdop”), w okolicznościach, gdy okres dwóch lat posiadania akcji przez spółkę uzyskującą przychody ZCP i następcę prawnego (spółka, do której przeniesiona zostaje ZCP) upływa po dniu wydzielenia ZCP do odrębnej spółki kapitałowej, która wstąpi we wszystkie prawa i obowiązku ZCP.

Według wnioskodawcy mimo, iż okres dwóch lat posiadania akcji o którym mowa w art.  22 uopdop upłynie w momencie gdy akcje te posiadane będą już przez następcę prawnego w wyniku podziału przez wydzielenie, prawo do zwolnienia zostanie zachowane.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem podatnika, wskazując, iż w momencie gdy akcje przekazane zostaną do następcy prawnego, warunek dotyczący dwuletniego nieprzerwanego bezpośredniego okresu posiadania udziału w spółce wypłacającej dywidendę nie zostanie zachowany.

WSA oraz następnie NSA stanęły jednak po stronie podatnika, potwierdzając jego stanowisko. W uzasadnieniu sądy wskazały na art. 93c  ordynacji podatkowej. Orzeczenie NSA jest prawomocne.

 

Źródło:

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15.07.2014 r. o sygn. I SA/Wr 1493/14

Wyrok NSA z dnia 12.01.2017 r.o sygn. akt II FSK 3609/14

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska