Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Ustalenie, czy umowa zawiera leasing

08-09-2015

To czy dana umowa jest umową zawierającą leasing bądź też jest umową leasingu ocenia się w oparciu o od treści ekonomicznej transakcji, a nie od formy umowy. W ustaleniu czy dana umowa zawiera leasing pomocne mogą być Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w tym głównie KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”

W ustaleniu czy dana umowa zawiera leasing pomocne mogą być Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) w tym głównie KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”. To czy dana umowa jest umową zawierającą leasing bądź też jest umową leasingu ocenia się w oparciu o zapisy umowy i wymaga przeanalizowania czy:

I) Wywiązanie się z umowy zależy od korzystania z określonego aktywa:
a) Dane aktywo nie stanowi przedmiotu leasingu jeśli wywiązanie się z umowy nie jest uzależnione od wykorzystywania tego konkretnego aktywa (nawet jeśli aktywo to jest wyraźnie wymienione w umowie).

Przykład 1:
Zlecenie na zewnątrz usługi IT, które wymagają od dostawcy istotnych inwestycji w dedykowany do tej usługi sprzęt komputerowy jest przesłanką wskazującą że umowa ta może zawierać leasing.

Przykład 2:
Zlecenie na zewnątrz usług transportu, umowa zobowiązuje zleceniobiorcę do udostępnienia odpowiedniej liczby pojazdów o określonej specyfikacji i jednocześnie zleceniobiorca jest specjalistyczną firmą transportową posiadającą wiele takich pojazdów. Taka umowa raczej nie zawiera leasingu.
b) w umowie nie określono wprost jaki składnik aktywów jest niezbędny do wykonania umowy.

Przykład 3:
Dostawca posiada aktywo, które jest niezbędne do wykonania usługi, oraz realizacja usługi z wykorzystaniem alternatywnego aktywa jest niewykonalna lub nieopłacalna. Taka przesłanka może wskazywać, że umowa ta może zawierać leasing.

Przykład 4:
Zlecenie na zewnątrz usług transportu, umowa zobowiązuje zleceniobiorcę do udostępnienia odpowiedniej liczby specjalistycznych pojazdów w barwach zleceniobiorcy. Takie przesłanki mogą wskazywać, że umowa ta może zawierać leasing.

II) Dane aktywo może stanowić przedmiot leasingu jeśli umowa przekazuje zleceniodawcy prawo do użytkowania tego aktywa. Nastąpiło przekazanie prawa do użytkowania jeśli jeden z poniższych warunków został spełniony:
a) zleceniodawca ma prawo do korzystania z aktywa oraz uzyskuje korzyści ekonomiczne płynące z tego aktywa
b) zleceniodawca sprawuje fizyczny dostęp do danego aktywa oraz uzyskuje korzyści ekonomiczne płynące z tego aktywa

Podsumowanie: W umowach które mogą zawierać leasing zleceniobiorca ma świadomość istnienia określonych, dedykowanych do wykonania tej usługi aktywów. Często specyfikacja aktywów będących podstawą świadczenia usługi jest ustalana przez strony i określona w umowie. Dla umów które raczej nie zawierają leasingu zleceniobiorca nie ma świadomości dedykowanych dla danej umowy aktywów (poza tym, że są to komputery, samochody) oraz nie sprawuje nad nimi kontroli. W przypadku, gdy analizując daną umowę, zostaną zidentyfikowane przesłanki, że umowa ta zawiera leasing zgodnie z KIMSF 4, umowa ta powinna być rozliczana zgodnie z MSR 17.