Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki partnerskie

21-08-2015

Wszelkie regulacje znajdujące się w ustawie z 1994 r. o rachunkowości, a dotyczące warunków formalnych jakie musi spełnić sprawozdanie finansowe powinny mieć odpowiednie zastosowanie do sprawozdania finansowego sporządzanego przez spółki osobowe, które nie są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie tej ustawy, tym bardziej, że celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej, efektach działalności i zmianach w sytuacji finansowej jednostki, dla której jest ono sporządzane.

Wszelkie regulacje znajdujące się w ustawie z 1994 r. o rachunkowości, a dotyczące warunków formalnych jakie musi spełnić sprawozdanie finansowe powinny mieć odpowiednie zastosowanie do sprawozdania finansowego sporządzanego przez spółki osobowe, które nie są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie tej ustawy, tym bardziej, że celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej, efektach działalności i zmianach w sytuacji finansowej jednostki, dla której jest ono sporządzane.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości został określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z którego wynika, że w odniesieniu do spółki partnerskiej zasady prowadzenia dokumentów księgowych zależą od tego, czy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Jeżeli spółka partnerska osiągnęła wskazany poziom, obligatoryjnie stosuje się do niej ustawę o rachunkowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku nieosiągnięcia takiego poziomu przychodów spółka może poprzestać na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Z drugiej jednakże strony skoro z art. 4 § 1 pkt 11 k.s.h. wynika, że gdy mowa jest o sprawozdaniu finansowym, należy rozumieć przez to sprawozdanie w rozumieniu ustawy o rachunkowości, to na podstawie tej normy należy to odnieść również do wszystkich spółek osobowych w tym spółek, które sporządzanie sprawozdania finansowego, wykonują się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Oznacza to istotnie, że wszelkie regulacje znajdujące się w ustawie o rachunkowości, a dotyczące warunków formalnych jakie musi spełnić sprawozdanie finansowe powinny mieć zatem odpowiednie zastosowanie do sprawozdania finansowego sporządzanego przez spółki osobowe, które nie są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tym bardziej, że celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie wiarygodnych informacji o sytuacji finansowej, efektach działalności i zmianach w sytuacji finansowej jednostki, dla której jest ono sporządzane.